Warunki prawne

1. Wstęp

W poniższym dokumencie sformułowanie “Sprzedawca” odnosi się do firmy Partybus-

usługi transportowe, Krzysztof Jaworski, która jest licencjonowaną firmą transportową,

sprzedającą swoje Imprezy – wycieczki za pomocą strony internetowej www.partybus.pl , pod

warunkami określonymi poniżej. Stronami kontraktu są:

Partybus- usługi transportowe, Krzysztof Jaworski, Ugorek 10c/42 , 31-456 Kraków

Oraz

„Klient” – osoba fizyczna lub prawna, które rezerwuje Imprezę u Sprzedawcy w imieniu

swoim oraz innych uczestników Imprezy, stanowiących członków grupy Klienta. Klient

odpowiedzialny jest za złożenie rezerwacji wraz z wymaganymi dokumentami,

reprezentowanie grupy podczas Imprezy oraz za wpłacenie wymaganego depozytu na poczet

potwierdzenia rezerwacji Imprezy.

Kontrakt jest obowiązujący dla wszystkich członków grupy klienta biorących udział w

zarezerwowanej przez Klienta Imprezie. Klient zobowiązuje się poinformować wszystkich

członków swojej grupy biorących udział w Imprezie o postanowieniach Kontraktu.

Akceptacja Kontraktu następuje drogą elektroniczną poprzez odesłanie prawidłowo

wypełnionego formularza rezerwacji oraz wpłacenie na czas na konto Sprzedawcy

„Kontrakt” powinien być rozumiany jako postanowienia i warunki określone w poniższym

dokumencie zwanym dalej Kontraktem oraz wszelkiego rodzaju inne szczegółowe

postanowienia dotyczące Imprezy, zawarte pisemnie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

„Kierowca” osoba zatrudniona przez Sprzedawcę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia

autokaru i kierująca Pojazdem podczas trwania Imprezy

„Reprezentant” osoba reprezentująca Sprzedawcę przed Klientem w czasie trwania Imprezy

„Impreza” powinna być rozumiana jako wycieczki zarezerwowane przez Klienta u

„Pojazd” powinien być rozumiany jako partybus- autokar-limuzyna

“Rezerwacja Last Minute” – rezerwacja złożona na 10 dni oraz poniżej 10 dni od planowanej

2. Rezerwacja i Płatność

2.1) Sprzedawca wymaga 99 zł wstępnego depozytu, który powinien być wpłacony przez

Klienta na konto bankowe Sprzedawcy w przeciągu 14 dni po tym jak Sprzedawca pisemnie

potwierdzi Klientowi dostępność Pojazdu we wskazanym przez Klienta terminie. Pozostała

część płatności powinna wpłynąć na konto Sprzedawcy nie później niż na 30 dni przed

planowaną datą rozpoczęcia imprezy, chyba że pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostały

zawarte pisemne postanowienia wskazujące inny termin płatności.

2.2) W przypadku Rezerwacji Last Minute, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji

z depozyty wstępnego w wysokości 99 zl, na rzecz pełnej odpłatności za imprezę.

2.3) Kontrakt staje się obowiązującym od chwili kiedy Klient otrzyma e-mail od Sprzedawcy

potwierdzający otrzymanie przez Sprzedawcę wymaganej wpłaty od Klienta. E-mail z

potwierdzeniem wpłaty wysyłany jest z reguły na następny dzień roboczy po odnotowaniu

wpłaty na koncie Sprzedawcy.

3. Anulacje

3.1) Przed wpłaceniem depozytu Klient nie ponosi żadnych kosztów anulacji, ale Impreza nie

jest też wtedy potwierdzona. Po wpłaceniu depozytu wstępnego oraz reszty należności za

imprezę koszty anulacji są następujące:

a) w przypadku Imprez, których cena jest niezależna od ilości osób biorących udział w

– jeśli anulowanie nastąpiło pomiędzy 29 a 25 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy od

wpłaconej kwoty zostanie potrącone 50 zl tytułem kosztów manipulacyjnych,

– jeśli anulowanie nastąpiło w przedziale pomiędzy 24 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia

imprezy od wpłaconej kwoty zostanie potrącone 150zł tytułem kosztów manipulacyjnych

oraz tytułem pokrycia części strat związanych z utratą przez Sprzedawcę innych

ewentualnych zleceń, które mogły się odbyć w zarezerwowanym przez Klienta terminie

– jeśli anulowanie nastąpiło pomiędzy 14 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy od

wpłaconej kwoty zostanie potrącone 400zl

– jeśli anulowanie nastąpiło pomiędzy 9 a 4 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, potrącone

zostanie 50% ustalonej wartości całkowitej imprezy,

– jeśli anulowanie nastąpiło poniżej 3 dni do daty rozpoczęcia imprezy, potrącone zostanie

100 % ustalonej wartości całkowitej imprezy

3.2) W przypadku Imprez, w których występuje minimalna liczba osób konieczna do

rezerwacji Imprezy a cena podana jest za osobę, zmniejszenie oryginalnego rozmiaru grupy,

który został potwierdzony przy wpłacie depozytu wstępnego również uważane będzie za

anulacje, której koszty będą następujące:

– jeśli zmniejszenie rozmiaru grupy nastąpiło poniżej 29 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

ale rozmiar grupy nie zmniejszył się poniżej minimalnej ilości osób koniecznych do

zarezerwowania Imprezy to Sprzedawca zwróci Klientowi pełną wartość wpłaty każdego

anulowanego członka grupy z potrąceniem jednorazowej opłaty w wysokości 50zl tytułem

kosztów manipulacyjnych. Przelew ze zwrotem pieniędzy zostanie przelany na konto Klienta

w przeciągu tygodnia czasu od daty zgłoszenia przez klienta faktu zmniejszenia rozmiaru

– jeśli zmniejszenie rozmiaru grupy nastąpiło poniżej 29 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy a

rozmiar grupy zmniejszył się poniżej minimalnej wymaganej ilości osób dla danej Imprezy,

wtedy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania od Klienta ceny minimalnej za

imprezę, która jest iloczynem ceny od osoby oraz minimalnej ilości osób wymaganych do

3.3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania postanowień Kontraktu w przypadku

jeśli depozyt i/lub płatność ostateczna za imprezę nie zostanie uregulowana na czas, bądź

Klient dopuścił się rażących naruszeń postanowień zawartych w Kontrakcie.

3.4) Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do anulowania, zawieszenia bądź przerwania

Imprezy z powodu zachowania Klienta (oraz członków jego grupy) , w przypadku kiedy

zachowanie to mogłoby zagrażać bezpieczeństwu pozostałych uczestników Imprezy ,

personelu Pojazdu a także osób trzecich nie biorących udziału w Imprezie.

4. Cena

Cena określona w rachunku wysłanym do klienta e-mailem wraz z Kontraktem, jest uważana

za cenę ostateczną, która nie ulegnie zmianie pod warunkiem że depozyt został wpłacony na

czas. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę depozytu Klienta, Sprzedawca wyśle do Klienta e-

mail potwierdzający otrzymanie wpłaty. Od tego momentu cena jest gwarantowana i nie

będzie przedmiotem zmian. Wyjątkiem jest sytuacja w której rozmiar grupy Klienta zmieni

się podczas gdy cena za Imprezę była zależna od ilości osób biorących w niej udział. W takim

przypadku jeśli rozmiar grupy:

a) wzrośnie- każdego nowego członka grupy Klienta będzie obowiązywał cennik

obowiązujący na dzień, w którym zmiana w rozmiarze grupy została zgłoszona do

b) zmaleje- obowiązują postanowienia zawarte w paragrafie 3 punkt 3.2

5. Zmiany dokonane przez Sprzedawcę

Jest to bardzo mało prawdopodobne aczkolwiek Sprzedawca musi przyjąć za możliwą

sytuacje w której będzie zmuszony zmienić istotne postanowienia warunków Kontraktu. W

takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z Klientem pisemnie a Klient powinien dać

Sprzedawcy pisemną odpowiedź czy :

– chce odwołać/ anulować Imprezę w całości lub części, bez żadnych dodatkowych kosztów

ani opłat po stronie Klienta i ze zwrotem pełnej wartości Imprezy na Konto Klienta, lub

– chce wsiąść udział w Imprezie zastępczej zaoferowanej przez Sprzedawcę

Brak odpowiedzi ze strony Klienta w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia Klienta o

proponowanych zmianach, będzie traktowany jako akceptacja tych zmian.

6. Zmiany dokonane przez Klienta

Wszelkie zmiany dokonane przez Klienta po wpłaceniu depozytu będą rekalkulowane na

podstawie cen obowiązujących na dzień zgłoszenia przez Klienta zmiany do Sprzedawcy.

Wszelkiego rodzaju propozycje zmian powinny być dokonywane drogą pisemną (listem lub

emailem) pod rygorem nieważności a ich odbiór i przyjęcie przez Sprzedawcę również

powinny być potwierdzone pisemnie.

7. Rekompensata

Prawo Klienta do rekompensaty za niewypełnione przez Sprzedawcę usługi nie przysługuje

Klientowi w sytuacji, gdy niewypełnienie przez Sprzedawcę jego kontraktowych zobowiązań

spowodowane było działaniem siły wyższej (np.: wojna, atak terrorystyczny, pożar, klęska

naturalna i/lub inne podobne zdarzenia leżące poza możliwością kontroli Sprzedawcy).

8. Obowiązki Sprzedawcy

8.1) Kierowca i Reprezentant są odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa na pokładzie

Pojazdu. Wszelkie zachowania Klienta (i/lub członków jego grupy) które zagrażają lub mogą

zagrażać bezpieczeństwu Kierowcy i/lub innych pasażerów pojazdu, uprawniają Kierowcę

oraz Reprezentanta do przerwania Imprezy i żądania od Klienta natychmiastowego

opuszczenia Pojazdu bez możliwości ubiegania się o rekompensatę za niezrealizowaną

8.2) Sprzedawca nie gwarantuje Klientowi prawa wejścia do jakichkolwiek klubów lub lokali

i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku gdy kierownictwo lokalu lub

upoważniona przez nie osoba odmówi Klientowi prawa wejścia, chyba że odmowa wejścia

była bezpośrednim efektem niedopełnienia lub zaniedbania obowiązków przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zobowiązuje się jednak dołożyć należytej staranności, żeby w sytuacji kiedy

Klientowi odmówiono prawa wejścia do danego lokalu, znaleźć i zaproponować Klientowi

lokal alternatywny. Wyjątkiem jest sytuacja w której niewpuszczenie Klienta do lokalu jest

związane z jego nieodpowiednim strojem (i/lub członków jego grupy), bądź nieodpowiednim

zachowaniem czy też stanem upojenia alkoholowego.

8.3) Kierowca oraz Reprezentant mogą również anulować Imprezę i wycofać Pojazd w

przypadku kiedy Klient oraz jego grupa spóźniają się na umówione miejsce odbioru o pół

8.4) Sprzedawca posiada obowiązkowe ubezpieczenie NW wymagane przez prawo ale nie

ponosi odpowiedzialności za stratę, uszkodzenie, zranienie, śmierć lub inną niedogodność

wynikłą z wypadku, zepsucia lub spóźnienia się Pojazdu chyba że wynikło ono z

niedopełnienia lub zaniedbania kontraktowych zobowiązań Sprzedawcy wobec Klienta.

Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za stratę, zranienie lub śmierć Klienta

(i/lub członków jego grupy) jeśli ta jest wynikiem działania lub zaniedbania osób trzecich.

8.5) Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności żeby zapewnić

bezpieczeństwo Klientowi na pokładzie Pojazdu, dlatego Sprzedawca zaleca żeby Klient w

czasie trwania Imprezy kiedy Pojazd jest w ruchu pozostawał zapięty w pasy bezpieczeństwa.

Jeśli Klient (oraz którykolwiek z członków grupy Klienta) życzy sobie stać lub chodzić po

pokładzie Pojazdu w czasie kiedy ten jest w ruchu czyni to na własną odpowiedzialność i

wbrew zaleceniom Sprzedawcy. W przypadku zranienia, choroby lub śmierci Klienta (i/lub

członka jego grupy) która jest wynikiem niestosowania się Klienta do zaleceń Sprzedawcy co

do zachowania należytych środków bezpieczeństwa na pokładzie Pojazdu, Sprzedawca nie

będzie ponosił odpowiedzialności za stratę Klienta.

8.6) Sprzedawca nie odpowiada za rzeczy, które Klient wnosi na pokład Pojazdu.

9. Obowiązki Klienta

9.1) Klient jest finansowo odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia Pojazdu powstałe w

wyniku działania Klienta i/lub członków jego grupy.

9.2) Klient zobowiązuje się zadbać o to, żeby zachowanie Klienta oraz członków jego grupy

na pokładzie Pojazdu lub w jego pobliżu, w żadnym momencie trwania Imprezy nie zagrażało

bezpieczeństwu pasażerów Pojazdu i nie powodowało uszkodzeń Pojazdu.

9.3) Klient zobowiązuje się do punktualnego pojawienia się wraz ze swoją grupą w

uzgodnionym ze Sprzedawcą miejscu odbioru grupy / rozpoczęcia Imprezy.

9.4) Na pokładzie Pojazdu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia- Klient zobowiązuje się go

przestrzegać oraz poinformować o nim wszystkich członków swojej grupy.

9.5) Jeśli Sprzedawca poniesie dodatkowe koszty z tytułu działania lub zaniedbania Klienta,

Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy stosowną rekompensatę. Wartość rekompensaty

za poniesione przez Sprzedawcę szkody będzie ustalana na miejscu z Reprezentantem.

Rekompensata powinna być wypłacona jeszcze w czasie trwanie Imprezy lub najpóźniej do 7

dni po jej zakończeniu jeśli Klient nie był w stanie zapłacić na miejscu.

9.6) Klient przed rozpoczęciem Imprezy zobowiązany jest do zdeponowania u Reprezentanta

depozytu bezpieczeństwa w wysokości 300 złotych. Depozyt zwracany jest w pełni zaraz po

skończeniu Imprezy, pod warunkiem że Klient ani żadna osoba z jego grupy nie dokonały

10. Reklamacje

Jakiekolwiek reklamacje związane z jakością usług świadczonych przez Sprzedawcę,

powstałymi w czasie Imprezy urazami na zdrowiu Klienta i/lub członków jego grupy lub inne

roszczenia powinny być zgłaszane do Reprezentanta jeszcze w czasie trwania Imprezy oraz

pisemnie do biura Sprzedawcy (e-mailem lub listem poleconym) najpóźniej do 5 dni po

Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamacje Klienta w przeciągu 14 dni od daty

otrzymania pisemnej reklamacji Klienta.